cover

مدیران

احمد قنبری

teaser

معاونت اجرا و پروژه ها

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه مهر البرز
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شریف
۲۱ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک سال ۱۳۹۶

 

دریافت رزومه

امیر حجازی فرشید

teaser

معاونت برنامه ریزی و کنترل

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۱

 

دریافت رزومه

مسعود حاتمی

teaser

مدیر پروژه و سرپرست بخش معماری

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی معماری از دانشگاه خیام مشهد
۱۳ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۲

 

دریافت رزومه

مهدی حاجی کریم

teaser

مدیر بخش منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علوم تحقیقات
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۳

 

دریافت رزومه

حجت الله گواهی

teaser

مدیر مالی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه چمران
۱۷سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۶

 

دریافت رزومه

امید اسدی

teaser

مدیر بازرگانی

دیپلم
۱۱ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۸۵

 

دریافت رزومه

عبدالرضا فریدونی

teaser

مدیر بخش بین الملل

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید عباسپور
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شهید چمران
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۳

 

دریافت رزومه

هادی صفایی پور

teaser

مدیر بخش مرمت و مشاور بخش معماری

دکتری معماری از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۳

 

دریافت رزومه

احمد مواجی

teaser

مدیر کنترل پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فرهنگ
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شیراز
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۴

 

دریافت رزومه

حامد حسینی

teaser

مدیر بخش سازه

کارشناسی ارشد سازه ازمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
کارشناسی عمران آب از دانشگاه تبریز
۱۲ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۸۸

 

دریافت رزومه

Pages