معرفی هیئت مدیره

tabar

کارشناسی ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
۲۰ سال تجربه ی حرفه ای در زمینه طرح و اجرای ساختمان های مدرن

رئیس هییت مدیره

کارشناسی ارشد عمران -سازه از دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
۲۱ سال تجربه ی حرفه ای در زمینه طرح و اجرای ساختمان های مدرن

aghababaee

دکتری -عمران از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد عمران – زلزله از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۸ سال تجربه ی حرفه ای در زمینه طرح و اجرای ساختمان های مدرن